Základná umelecká škola v Kráľovskom Chlmci bola založená v roku 1959. Je umiestnená na Námestí hrdinov. Budova školy patrí k najstarším objektom na území mesta, je dokladom renesančného staviteľstva na našom území z konca 16.,resp. začiatku 17.storočia,V roku 1991 bola do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR zapísaná ako umelecká pamiatka.
Cieľom a poslaním ZUŠ je výchova detí a mládeže láske k umeniu, spoznávaniu krás hudobného, výtvarného a tanečného umenia a tiež príprava mladých talentov na umeleckú dráhu- príprava na ďalšie štúdium na konzervatóriách a iných stredných či vysokých školách s umeleckým zameraním.
Hlavnou úlohou ZUŠ je výchova umením a výchova k umeniu. V škole sa vyučuje v troch odboroch: Úlohy a ciele školy napĺňa 24 pedagogických zamestnancov. V súčasnosti má škola 580 žiakov. Najpočetnejší je hudobný odbor, 365 žiakov.

Možnosti zamerania štúdia sú:
Hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, bicích nástrojoch, hra na gitare, hra na akordeóne, husle, cimbal, spev, zborový spev. V tomto školskom roku začala pôsobiť aj hudobná skupina, ktorá hráva populárnu hudbu. K ZUŠ Kráľovský Chlmec patria aj pobočky v Strede nad Bodrogom, Borša, Somotor, Boľ a Veľký Horeš.